ՎՊՀ գրադարանը համալրվել է հետևյալ գրքերով

ՎՊՀ գրադարանը համալրվել է հետևյալ գրքերով

 1. Սարգսյան Կ., Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության  արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, Երևան, 2016, 416 էջ:
 2. Մկրտչյան Վ.Ս., Բաղրյան Յու. Մ., Կառավարման հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011, 344 էջ:
 3. Բանկային գործ, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2013, 688 էջ:
 4. Դիլբարյան Վ., 100 բիզնես գաղտնիքներ, Երևան,  2016թ.,  676 էջ+16 ներդիր:
 5. Հովակիմյան Ի.Ռ., Ծառայությունների մարքեթինգային հաղոր­դակ­ցութ­յու­ն, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 300 էջ: 
 6. Սարգսյան Կ.Ս., Ռիսկերի կառավարում: Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 192 էջ:
 7. Սարգսյան Կ.Ս., Ռիսկերի կառավարում: Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 192 էջ:
 8. Որակի կառավարումը բիզնեսում:  Փորձ և հիմնախնդիրներ, Վ.Հ.   Առաքելյան և ուրիշներ, Երևան, 2014, 100 էջ:
 9. Սիմոնյան Ա., Մրցակցային միջավայրի կարգավորման hիմնահարցերը:  Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2015, 100 էջ:
 10. Ճուղուրյան Ա.Գ., Հաշվապահություն սկսնակների համար, Երևան, 2011, 88 էջ:
 11. Ճուղուրյան Ա.Գ., Խաչատրյան Ն.Ն., Հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ, Երևան, 2011, 112 էջ:
 12. Ճուղուրյան Ա.Գ., Ինչպես կարդալ հաշվապահական  հաշվեկշիռը, Երևան, 2011, 104 էջ:
 13. Խաչատրյան Ն.Ն., Տնտեսական իրավունքի հիմունքներ, Երևան, 2011, 104 էջ:
 14. Ճուղուրյան Ա.Գ., Պողոսյան Ա.Հ., Աուդիտ և ներքին  վերահսկողություն, Երևան, 2011, 96 էջ:
 15. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս, Երևան, 2012, 544 էջ:
 16. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկմաս, Երևան, 2012, 1040 էջ:
 17. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Մաս 1. Երևան, 2017, 632 էջ:
 18. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Մաս 2.  Երևան, 2017, 608 էջ:
 19. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության Օրենսգիրք: Ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1998թ.  հուլիսի 1-ին: Փոփոխություններն ու լրացումները՝ 2017թ.  փետրվարի 24-ի դրությամբ, Երևան, 2017, 306 էջ:
 20. Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք Ընդունվելէ ՀՀԱզգային ժողովի կողմից 2007թ. փետրվարի 21-ին: Փոփոխություններն ու լրացումները՝ 2015թ. մայիսիի 8-ի դրությամբ, Երևան, 2015, 162 էջ:
 21. Ասլանյան Ա., Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն:   Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2009, 340 էջ:
 22. Ապիյան Ն.Ա. և ուրիշներ, Պետության և իրավունքի տեսության  հիմնահարցեր: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 394 էջ:
 23. Հովհաննիսյան Լ., Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգը և տեսությունները: Թեմատիկ դասախոսություններ, Երևան, 2016, 136 էջ:
 24. Ասատրյան Ա.Լ., Իրավունքի աղբյուրները: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 128 էջ:
 25. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ: Գիրք 2., Երևան, 2016, 544 էջ:
 26. Նալչաջյան Ա., Ազգային ինքնություն: Էթնոհոգեբանության էթնոքաղաքագիտության դիրքերից, Երևան, 2016, 46 էջ:
 27. Թոմե Հ., Քեխելե Հ., Հոգեվերլուծական թերապիա: Մաս 1. Հիմնարար դրույթներ, Երևան, 2012, 556 էջ:
 28. Թոմե Հ., Քեխելե Հ., Հոգեվերլուծական թերապիա: Մաս 2. Կլինիկական հետազոտություններ, Երևան, 2012, 744 էջ:
 29. Կոբելյան Ա.Թ., Կոնֆլիկտի հոգեբանություն: Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2016, 90 էջ:
 30. Կոբելյան Ա.Թ., Կոնֆլիկտի հոգեբանություն: Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2016, 90 էջ:
 31. Բեջանյան Ա., Հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 133 էջ:
 32. Հարությունյան Ն., Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվություն: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 184 էջ:
 33. Ամիրյան Հ., Ինքնակերտման արվեստը: Առավել կարևոր գաղտնիքների և կարևորությունների մասին: Ինքնազարգացման հոգեբանական ձեռնարկ, Երևան, 2015, 320 էջ:
 34. Միքայելյան Մ.Ա., Բռնության և զոհի հոգեբանություն: Ուսումնամե­­­թո­­դական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 164 էջ:
 35. Ասրիյան Է.Վ., Քաղաքական իմիջի հոգեբանական հիմքերը: Մենագրություն, Երևան, 2016, 232 էջ:
 36. Ճանաչիր և պահպանիր Հայաստանի կենդանական աշխարհը: Դանիելյան Ֆ., Առաքելյան Մ., Ղազարյան Ա., Հայրապետյան Տ., Երևան, 2013, 215 էջ:
 37. Քեյսոն Հ., Բիզնես 12 ոսկե խորհուրդներ, Օգնություն գործարարությամբ զբաղվողներին: «Էկո» մատենաշար, «Էկոնոմիա»  հանդեսի հավելված, Երևան, 2007, 31 էջ:
 38. Ղազինյան Բ.Վ., Իրավագիտություն: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2012, 55 էջ:
 39. Ալեքսանյան Ա.Ս., Միջանձնային հաղորդակցման իրականացումը կրթական գործընթացում, Երևան, 2015, 264 էջ:
 40. Դռնոյան Հ., Արևմտաեվրոպական միջնադարյան (XI-XIII դդ.)հերոսավեպերի տիպաբանական հիմնական հատկանիշները, Երևան, 2016, 280 էջ:
 41. Խաչատրեան Պ.Մ., Հայ հին գրականութեան  մատենագիտութիւն: Աշխատասիրութեամբ՝  Պ. Խաչատրեանի, առաջաբանը՝ Լ. Տէր-Պետրոսեանի, խմբ.՝ Ա. Բանուչեան, Երևան, 2016, 640 էջ:
 42. Գրիգորյան Հ., Բաց դռների օր: Մհերի քարայրում: Հոդվածների ժողովածու: Երևան, 2008, 248 էջ:
 43. Քալանթարյան Ժ., Դիտանկյուն: Գրականագիտական հոդվածներ, Երևան, 2015, 308 էջ:
 44. Համբարձումյան Հ., Առասպելաստեղծ աշխարհայացքստեղծագործական մեթոդ: Դասախոսություն, Երևան, 2013, 64 էջ:
 45. Սարինյան Մ., Միֆոլոգիզմը 20-րդ դարի 60-80-ական թթ., հայ արձակում, Երևան, 2012, 192 էջ:
 46. Կարիեր Ժան-Կլոդ, Էկո Ու., Հույս չունենաք, թե կազատվեք գրքերից: Զրույցներ, Երևան, 2015, 320 էջ:
 47. Եղիազարյան Ա., «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան, Երևան, 2013, 328 էջ:
 48. Հակոբյան Պ.Հ., Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003, 492 էջ:
 49. Բեքմեզյան Ա., Տողամիջյան ընթերցումներ: Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ, Երևան, 2016, 336 էջ:
 50. Բեքմեզյան Ա., Տողամիջյան ընթերցումներ: Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ, Երևան, 2016, 336 էջ:
Կարդացվել է 352 անգամ Վերջին փոփոխությունը Ուրբաթ, 16 Մարտի 2018 11:34

Պատմության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ուխտագնացություն Հովհան

8-րդ դարում, երբ Հայաստանը բաժանված էր արաբների ու

Մանրամասն

Պորտուի համալսարանի

Ապրիլի 11-ին Վանաձորի պետական համալսարանի հասարակության և

Մանրամասն

Ռուսաց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

«Spelling Bee» մրցույթի

Գարնան գալուստը անսովոր աշխուժություն է առաջ բերում  ՎՊՀ

Մանրամասն

Հայոց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Հայ գրականության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Քիմիայից մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն