Կրթության կառավարում

 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

 մասնագիտության  մագիստրատուրայի

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

2014-2015 ուստարի

 

ԿԱԶՄԵՑ

Գևորգյան Պ.

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Բարսեղյան Ն.

 Տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տնտ. գիտ. թեկն., դոցենտ

Շահվերդյան Մ.

ՈԱԿ-ի ղեկավար, հոգեբ. գիտ. թեկն., դոցենտ

 

 

 

Ծրագիրը հաստատված է գիտխորհրդում

Արձանագրություն № __ ___   «__ __»__ ______2014 թ.

 

Դիմորդները ընդունելության համար պետք է ներկայացնեն մագիստրատուրայի ընդունելության հայտ, երաշխավորող նամակ  և հանձնեն ընդունելության քննություն (հարցազրույց):

Ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով` քննության և հարցազրույցի  արդյունքների հիման վրա (անգլերենի իմացությունը պարտադիր է):

Բազային կրթություն ունեցող դիմորդները կարող են ընդունելության քննության փոխարեն, դիմումի հիման վրա, ներկայացնել ավարտական աշխատանքի կամ պետական քննության արդյունքները:

 

Փաստաթղթերը ընդունվում են մայիսի 26-ից մինչև հուլիսի 5-ը ներառյալ:  

Ընդունելության քննությունները և դրանց արդյունքների վերլուծությունը անցկացվում է բուհի կողմից ընտրված որակավորման հանձնաժողովի կողմից:

 «Կրթության կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի ընդունելությունը  նպատակ ունի պարզել և գնահատել դիմորդի հենքային գիտելիքը, ինչպես նաև   նրա քննադատորեն վերլուծելու հմտությունները, մտավոր ներուժը:

Ընդունելության գործընթացը կազմակերպվում է կառավարում   և մանկավարժութուն     ուսումնական առարկաների վերաբերյալ դիմորդի ունեցած իմացության հիման վրա:

Ընդունելությունը կատարվում է քննության (հարցազրույցի)  միջոցով: Հարցատոմսը բաղկացած է 2 տեսական հարցերից, որոնք վերաբերում են.

-         Կառավարում -   12,   

-         Մանկավարժություն – 12:

«Մանկավարժություն» առարկայի  հարցաշար

 1. Դպրոցավարությունը որպես մանկավարժության ճյուղ:  Նրա ուսումնասիրման առարկան
 2. ՀՀ կրթության համակարգի  կառավարման   սկզբունքները
 3. Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդների ընդհանուր բնութագիրը
 4. ՀՀ կրթության համակարգի  կառավարման   սկզբունքները
 5. Ներդպրոցական ղեկավարման համակարգը
 6. Ուսուցման գործընթացի գործառույթները, դրանց միասնությունը
 7. Դպրոցի խորհուրդը, գործառույթները
 8. Բոլոնիայի հռչակագրի էությունը
 9. ՀՀ կրթական համակարգի բարեփոխումները
 10. Ծնողների իրավունքները և պարտականությունները նոր կրթակարգով
 11. Համագործակցային ուսուցում, խմբային աշխատանք, փոխուսուցում
 12. Կոլեկտիվի ղեկավարման ոճերը

Գրականություն

 1. Յու. Ա.Ամիրջանյան, Ա.Ա.Սահակյան, ՙՄանկավարժություն՚, Եր., 2004թ.
 2. Լ. Թ. Ասատրյան, Ա. Ս. Կարապետյան և ուրիշներ, Կրթության համակարգի կառավարման հիմունքները, մաս 1-ին, Երևան,  2003
 3. Developing a Pedagogy of Teacher Education, by John Loughran, Routledge, 2013
 4. Шамова Т.Шамова Т. И. и др., Управление образовательными системами. М. 2005

 

«Կառավարում»  առարկայի  հարցաշար

 1. Կառավարման էությունը, մեթոդները և գործառույթները
 2. Կառավարման տեսության զարգացման ուղղությունները
 3. Կառավարման դասական դպրոցները
 4. Կազմակերպության ներքին միջավայրը, այն բնորոշող գործոնները
 5. Կազմակերպության արտաքին միջավայրը, այն բնորոշող գործոնները
 6. Կառավարման գործընթացը և գործառույթները
 7. Ռազմավարական պլանավորում
 8. Պահանջմունքներ, խթանման էությունը և ձևերը
 9. Վերահսկողությունը որպես կառավարման գործառույթ, անհրաժեշտությունը, գործընթացի փուլերը
 10. Կառավարման մեթոդները
 11. Կառավարչական որոշումների էությունը և դասակարգումը
 12. Կազմակերպությունների կազմակերպա-իրավական ձևերը

 

Գրականություն

Յու. Սուվարյան Կառավարում,  2009թ.

Ս. Ա. Ավետիսյան   Կառավարման հիմունքներ,   ուսումնական ձեռնարկ 1998թ.

Management, by Gary R. McClainEric Yaverbaum, 2011