Կրթության կառավարում մագիստրոսական կրթական ծրագիր

  • Հինգշաբթի, Փտվ 12 2015

 

 

 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

Մագիստրոսական ծրագիր

Ծրագրի տեսակը ակադեմիական
Ուսուցման  լեզուն հայերեն
Շնորհվող գիտական աստիճան          կրթության կառավարման մագիստրոս
Կրեդիտ 120
Տևողությունը 2 տարի՝  4 կիսամյակ
Ուսուցման ձևը առկա

 2013-2015

ՀԱՐԳԵԼԻ' ԴԻՄՈՐԴ

Ներածություն

Ձեզ ենք ներկայացնում Tempus MAHATMA (կրթության կառավարման առաջնորդների) մագիստրոսական ծրագիրը, որի նպատակն է  խթանել Հայաստանի և Վրաստանի մի շարք համալսարանների կրթության կառավարման փոխակերպումները:  

Եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան մագիստրոսական կրթական ծրագրի   իրականացումը   հնարավորություն կտա  ապահովել վերջնարդյունքների վրա հիմնված կրթություն, ուսանողների շարժունություն, կրեդիտների կուտակում և փոխանցում, ուսանողակենտրոն ուսուցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և դիպլոմ (եվրոպական չափանիշերին համապատասխան): 

Ո՞վ ենք  մենք

ՎՊՄԻ-ն` լինելով Լոռու մարզի տարածաշրջանային առաջատար բուհ, իրականացնում է տարբեր ծրագրեր բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի մակարդակներով: Մենք ունենք համապատասխան մարդկային և նյութատեխնիկական ռեսուրսներ, հարուստ փորձ և հնարավորություն  իրականացնելու ծրագիր եվրոպական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան:

 Ծրագրի նպատակը  

Պատրաստել արհեստավարժ մասնագետ   կրթության  կառավարման ոլորտում, որը  տիրապետում է մասնագիտական կոմպետենցիաներին, կարող է իրականացնել գիտահետազոտական, փորձարարական  աշխատանքներ, ցուցաբերել ստեղծագործական մոտեցում, ժամանակին և արագ կողմնորոշվել և արձագանքել  կրթության արդիական պահանջներին, ընդունել որոշումներ:

Ինչքանո՞վ  է  ՄԾն արդիական

Գործատուների արդիական պահանջների  բավարարման և շուկայի հեռանկարային զարգացման համար անհրաժեշտ են արհեստավարժ մասնագետներ, որոնք կարող են  դրսևորել   խորը  գիտելիքներ և գործունեություն ծավալելու նպատակով ցուցաբերի մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ:

ՀՀ Հյուսիսային տարածաշրջանի առանձնահատկություններից և գործատուների շրջանում իրականացված հարցումների և քննարկումների արդյունքում մշակվել   է նոր մագիստրոսական ծրագիր` Կրթության կառավարում, որը ունի լայն պահանջարկ և հնարավորություն   կրթության բարեփոխումների ներքո  ձևավորել մասնագետ, որն իր ուրույն տեղն ունի կրթության ոլորտի  աշխատաշուկայում:

Որտե՞ղ են այժմ  ՄԾ-ի ապագա սովորողները

Բակալավրիատ: Բուհը կարող է ընդունել նաև ուսանողներ այլ համալսարաններից, եթե նրանք ցանկանում են հարստացնել իրենց փորձը և ընդլայնել գիտելիքները  տեղական հանրային / կրթության քաղաքականության և կառավարման վերաբերյալ: 

Բուհի  աշխատակիցներ:

Հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչներ և վարչական անձնակազմի անդամներ:

Ավագ դպրոցի աշխատակիցներ:

Միջին մասնագիտական հաստատությունների  աշխատակիցներ:

Ինչպե՞ս ընդունվել

Իրականացվելու է քննության և հարցազրույցի հիման վրա:

Որտե՞ղ կարող են աշխատել շրջանավարտները

Շրջանավարտները / մասնագետները, կարող են աշխատել կրթության ոլորտում`   համալսարաններում, դպրոցներում, միջին մասնագիտական հաստատություններում, որակի ապահովման կենտրոններում,  ինչպես նաև մարզպետարանում և քաղաքապետարանում` որպես կրթության քաղաքականության մշակող:

Վարձատրություն` 380 000 դրամ

Ի՞նչ փաստաթղթեր է պետք ներկայացնել և երբ

  • Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը
  • դիմում-հայտ ՎՊՄԻ-ի ռեկտորի անունով,
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները,
  • անձնագրի պատճենը,
  • ինքնակենսագրություն (CV)
  • չորս լուսանկար (3x4 չափի),
  • տպագրված կամ տպագրության հանձնած հոդվածների ցուցակ:
  • Փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է 2013թ. հունիսի 10-ից մինչև հուլիսի 8 - ը և օգոստոսի 19-ից մինչև օգոստոսի 23-ը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտի մագիստրատուրայի բաժին կամ որակի ապահովման կենտրոն (հասցեն` ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36):

հեռ.: (+374.322) 46387, 20468

Կարդացվել է 12344 անգամ
Գնահատել նյութը
(6 մարդ)
Մեկնաբանություններ թողնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ:

Վրաստանի ուսանողների այցը

Բաթումի պետական համալսարանից ժամանած ուսանողները

Մանրամասն

Մագիստրատուրայի ուսանողների

«Կրթության կառավարում» մասնագիտության մագիստրատուրա I

Մանրամասն

Կրթական ծրագիր, պլան,

բեռնել 

Մանրամասն

Մեր առօրյան

Ցուցահանդեսը կազմակերպվել էր ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից և

Մանրամասն

Մեր ուսանողները

     

ՄԱՀԱԹՄԱ ծրագրի շրջանակում ՎՊՀ «Կրթության կառավարում»

Մանրամասն

Դասավանդման, ուսումնառության

Փետրվարի 25-27-ը  Մահաթմա Տեմպուս ծրագրի շրջանակներում

Մանրամասն