поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 

 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (ՎՃԱՐՈՎԻԱՌԱՆՑ ԲԱՆԱԿԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ)՝ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՈՒՍԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

 

Դիմումներն ընդունվում են մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 20-ը:

 

Հայցորդությունը ձևակերպելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) դիմում ռեկտորի անունով,

բ) կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկը,

գ) երեք լուսանկարª 3x4 չափի,

դ) ինքնակենսագրություն (CV),

ե) դիպլոմի և միջուկի պատճենները (բակալավրի և մագիստրատուրայի),

զ) ռեֆերատ մասնագիտությունից (20-25 մեքենագիր էջ), կամ հրատարակված աշխատանքների հաստատված ցանկ: Կարելի է ներկայացնել նաև հոդվածները կամ դրանց առանձնատիպերը,

է) աշխատանքային գրքույկի պատճենըª վավերացված աշխատավայրում (եթե հայցորդն աշխատում է),

ը) անձնագրի պատճենը:

ՎՊՀ ասպիրանտուրայի բաժին

 

հեռ.՝  41854, լրացուցիչ՝ 161

Back to top