поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2019-20ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  2-ՐԴ  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

                      2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ  2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

1.ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1.1.Բակալավրի կրթական ծրագիր

Գործընթացը

ժամկետը

1-3-րդ կուրսեր

4-րդ կուրսեր

Ուսումնական պարապմունքներ

 /ներառյալ պրակտիկան1 /

փետրվարի 9-հունիսի 7

փետրվարի 9-մայիսի 22

Ընթացիկ քննություններ

1-ին փուլ

մարտի 23-ապրիլի 3

/7-8-րդ շաբաթ/3

-----

2-րդ փուլ

մայիսի 18- մայիսի 29

/15-16-րդ շաբաթ/3

-----

Ստուգարքներ2

հունիսի 1-7

ստուգարքները կազմակերպվում են ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթում

Քննություններ

հունիսի 8-28

մայիսի 25-հունիսի 5

Պարտքերի մարում

 

1-ին փուլ

սեպտեմբերի  07-11

հունիսի 8-9

2-րդ փուլ

սեպտեմբերի 14-19

հունիսի 11-12

Զեղչերի դիմումների ներկայացում

հունվարի 27-փետրվարի 21

Վարձավճարների մուծում

Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  նշված ժամկետի

Ավարտական աշխատանքի նախապաշտպանություն4

 

մայիսի 14-27

Գրախոսության կազմակերպում5

 

հունիսի  1-14

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

-----

հունիսի -15-28

         

1  Ըստ ուսումնական պլանի

2  Ստուգարքները կազմակերպվում են տվյալ առարկայի վերջին պարապմունքից հետո` դասերից հետո

Ընթացիկ քննությունների  կիսամյակային տևողությունը չի գերազանցում 1 շաբաթը

4 Համաձայն  ««Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգի հավելված 4-ի 4.1.9 կետի

5Համաձայն  ««Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգի 4.1.13 կետի

1.2.Մագիստրոսի կրթական ծրագիր (1-ին  կուրսեր)

Գործընթացը

ժամկետը

1-ին կուրսեր

Ուսումնական պարապմունքներ

 /ներառյալ պրակտիկան1 /

փետրվարի 9-հունիսի 7

Ընթացիկ քննություններ

մարտի 23-ապրիլի 3

/7-8-րդ շաբաթ/3

մարտի 23-ապրիլի 3

/7-8-րդ շաբաթ/3

մայիսի 18- մայիսի 29

/15-16-րդ շաբաթ/3

մայիսի 18- մայիսի 29

/15-16-րդ շաբաթ/3

Ստուգարքներ 2

հունիսի 1-7

Քննություններ

հունիսի 8-28

Պարտքերի մարում

 

սեպտեմբերի  07-11

սեպտեմբերի  07-11

սեպտեմբերի 14-19

սեպտեմբերի 14-19

Վարձավճարների մուծում

Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  նշված ժամկետի

Զեղչերի դիմումների ներկայացում

հունվարի 27-փետրվարի 21

       

1  Ըստ ուսումնական պլանի

2  Ստուգարքները կազմակերպվում են տվյալ առարկայի վերջին պարապմունքից հետո` դասերից հետո

Ընթացիկ քննությունների  կիսամյակային տևողությունը չի գերազանցում 1 շաբաթը

Մագիստրոսական կրթական ծրագիր   (2-րդ կուրսեր)

Գործընթացը

ժամկետը

2-րդ կուրսեր

«Պատմություն» մասնագիտություն

Ուումնական պարապմունքներ(ներառյալ մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար, պրակտիկա)

փետրվարի 9-ապրիլի 3

փետրվարի 9-ապրիլի 24

Ստուգարքներ

ստուգարքները կազմակերպվում են ուսումնական գործընթացի տվյալ փուլի  վերջում

ստուգարքները կազմակերպվում են ուսումնական գործընթացի տվյալ փուլի  վերջում

Գիտահետազոտ. աշխ. մագիստր. ատենախոս. թեմայով

ապրիլի 6-մայիսի 1

ապրիլի 27-մայիսի22

Քննություններ

----------

ապրիլի 27-մայիսի 8

Պարտքերի մարում

 

1-ին փուլ

մայիսի 11-15

մայիսի 11-15

2-րդ փուլ

մայիսի 18-22

մայիսի 18-22

Վարձավճարների մուծում

Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  նշված ժամկետի

Զեղչերի դիմումների ներկայացում

հունվարի 27-փետրվարի 21

Մագիստրոսական թեզի ձևակերպում 

մայիսի 4-հունիսի 12

մայիսի 25- հունիսի 12

Մագիստրոսական թեզի նախապաշտպանություն1

մայիսի 14-27

մայիսի 14-27

Գրախոսության կազմակերպում2

հունիսի  1-14

հունիսի  1-14

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

հունիսի -15-28

հունիսի -15-28

         

1 Համաձայն  ««Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգի 4.1.9 կետի

2 Համաձայն  « «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգի 4.1.13 կետի

 

2.ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

2.1.Բակալավրի կրթական ծրագիր

Գործընթացը

1-4-րդ կուրսեր

5-րդ կուրսեր

Տեսական դասընթաց

հունիսի 8-հուլիսի 5-ը

հունիսի 8-հուլիսի 5-ը

Պրակտիկա

սեպտեմբեր

սեպտեմբեր

Քննաշրջան

սեպտեմբեր 29-հոկտեմբերի 26

սեպտեմբերի 23-հոկտեմբերի 4

Պարտքերի մարում

 

1-ին փուլ

դեկտեմբերի 21-25

հոկտեմբերի 5,6,7

2-րդ փուլ

հունվարի 8-14

հոկտեմբերի 8,9

Վարձավճարների մուծում

Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  նշված ժամկետի

Զեղչերի դիմումների ներկայացում

մայիսի 25-հունիսի 19

Ավարտական աշխատանքի նախապաշտպանություն1

 

սեպտեմբերի 13-26

Գրախոսության կազմակերպում2

 

հոկտեմբերի 1-10

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

 

հոկտեմբերի 13-26

         

1 Համաձայն  « «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգի 4.1.9 կետի

2 Համաձայն  « «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգի 4.1.13 կետի

 

2.2.Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Գործընթացը

1-ին կուրս

Տեսական դասընթաց

հունիսի 8-հուլիսի 5-ը

Պրակտիկա

սեպտեմբեր

Քննաշրջան

սեպտեմբեր 29-հոկտեմբերի 26

Պարտքերի մարում

 

1-ին փուլ

դեկտեմբերի 21-25

2-րդ փուլ

հունվարի 8-14

Վարձավճարների մուծում

Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  նշված ժամկետի

Զեղչերի դիմումների ներկայացում

մայիսի 25-հունիսի 19

 

 

Back to top