поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

 

Հովհաննիսյան Նարեկ

React Native և Flutter տեխնոլոգիաների դրական և բացասական կողմերը

 

Ղուկասյան Սևակ, Վարդանյան Հայկ

Թվային ինտեգրալ սխեմաներում արտահոսքի հզորության ծախսի չափման և արդյունքների վերլուծության ավտոմատացված համակարգ

 

Պողոսյան Անի, Մազմանյան Ռուզաննա

Ենթինտեգրալային ֆունկցիայի կառուցման և որոշյալ ինտեգրալի հաշվման ծրագիր

 

Սահակյան Ռուստամ, Լալայան Արթուր

Առաջարկի ձևավորման ինտելեկտուալ համակարգի կառուցման խնդրի դրվածքը տաքսի ծառայության համար

 

Քալաշյան Արմեն

Կենդանի օրգանիզմների նեյրոնային համակարգի աշխատանքի ալգորիթմի կախվածությունը միջնեյրոնային դիֆուզիոն պրոցեսից

 

 

ՔԻՄԻԱ

 

Հովհաննիսյան Ինեսա, Թովմասյան Մարտուն

Լոռու մարզի տարբեր վայրերում աճող Արջընկույզ սովորականում (Datúra stramónium L.) տրոպանային ալկալոիդների պարունակության ուսումնասիրում և համեմատական վերլուծություն

 

Ղազարյան Արմինե, Հովհաննիսյան Ինեսա, Ղազարյան Հրաչիկ

Նովոկայինի հետ Cu(II)-ի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը ջրային և սպիրտային միջավայրերում

 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

 

Զադոյան Արփինե

Տարրական դասարաններում դասավանդման արդյունավետության բարձրացումը՝ առաջանցիկ ուսուցման տարրերի կիրառմամբ

 

Նիկողոսյան Գագիկ

Մաթեմատիկական և ֆիզիկական տիպային և ոչ տիպային խնդիրների էվրիստիկ լուծումները՝ որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց

Back to top