поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Առուստամյան Կարինե, Բարխուդարյան Լուսինե

Հարստացու՞մ, թե՞ օտարաբանացում (Նշումներ նորաձևության ասպարեզում նորագույն փոխառությունների մասին) 

Խաչատրյան Ռուզան, Թորոսյան Լիանա

Տրամաբանական շեշտը անգլերենի գիտական հրապարակային խոսքում 

Ղուկասյան Շողիկ

Անանուն պատմիչի երկի բառապաշարի նորաբանությունները և դրանց բառակազմական կաղապարները

Մուրադյան Սիլվա

Ներգործական սեռի բայերի պարագաառական արժույթը ժամանակակից հայերենում 

Սանթոյան Արեն

Բայասեռի քերականական կարգի դրսևորումների առանձնահատկությունները

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դանիելյան Տարոն

Գրական աշխատանքի և կապիտալի փոխհարաբերության հարցը  «Արձագանք» պարբերականում 

Պապինյան Անի

Մեր օրերի նահանջը

Ջաղինյան Նինա

Որոշ դիտարկումներ գրական-գեղարվեստական թարգմանության ուշագրավ կողմերի վերաբերյալ

Ջաղինյան Նինա

Էռնեստ Հեմինգուեյի անհատական ոճի առանձնահատկությունները 

Սահակյան Հեղինե

Ա. Ռեմիզովի «Սիրամարգի տակ» հեքիաթի կառուցվածքը. կռնատության մոտիվը

Սահակյան Հեղինե

Ա. Ռեմիզովի «Սիրամարգի տակ» հեքիաթը և իշխանությամբ օժտող թռչունը 

Վարդանյան Զարուհի, Կիրակոսյան Քրիստինե

Հայ հին մի քանի մատենագիրների կենսաբանական պատկերացումների մասին 

Փիլոյան Վալերի

Ավարտը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հովսեփյան Նունե

Միջանձնային կոնֆլիկտների պատճառները դասախոս-ուսանող հարաբերություններում և հաղթահարման ուղիները  

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գևորգյան Արմինե

ՀՀ ներդրումային միջավայրը միջազգային ներդրումային գործընթացների զարգացման միտումների համատեքստում

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Բերնեցյան Արման

Հայ պարբերական մամուլը 1848թ. մոլդովական ազգային շարժման մասին 

Գասպարյան Քրիստինե

Արևմտահայ ազգային սահմանադրական շարժման սկզբնավորումը 

Եթիմյան Գագիկ

Գունավոր հեղափոխություններ. տեսություն և իրականություն 

Կոխլիկյան Արամայիս

Անձնական օժանդակ տնտեսությունները խորհրդահայ գյուղում 1945-1965 թթ

Ղուլյան Յուրիկ

Նավթամթերքների հայթայթման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում 1920թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին 

Ղուլյան Յուրիկ

Նավթային գործոնը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում.  1919 թ. օգոստոս-1920 թ. մայիս 

Մատինյան Հենրի

Հայ-լեհական ռազմական համագործակցությունը 1922-2018 թվականներին 

Չատինյան Զոյա

Կ. Պոլսի «Համազգյաց ընկերությունը»

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Աննա

Սոցիալական ռիսկի հիմնահարցը անցումային հասարակություններում

Աննա Գրիգորյան

Սուբյեկտի գործունեության առանձնահատկությունները ռիսկային իրավիճակում

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆ

Աղաբաբյան Արամ

Արդարացի և հավասար պայմանակարգի ստանդարտը ՀՀ և ԱՄՆ միջև ներդրումների փոխադարձաբար խրախուսման և պաշտպանության մասին պայմանագրում (1992 թ.)

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Աշուղաթոյան Տաթևիկ

«Տեղեկատվական ժանրեր» թեմայի ուսուցումը ավագ դպրոցում 

Ավագյան Լիանա

Խաղային մեթոդներով ռուսաց լեզվի դասավանդումը հայկական դպրոցում 

Բաղդասարյան Լիլիթ, Մակարյան Ալվարդ

Բուհում անձի բարոյական որակների  ձևավորման տեխնոլոգիան 

Բեժանյան Սեդա

Ծնող – երեխա բացասական հարաբերությունների պատճառները և դրանց հաղթահարման միջոցները սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում

Գևորգյան Պարգև, Կիրակոսյան Մարտուն

Տնտեսագիտական դաստիարակությունը որպես երկրի տնտեսական զարգացման գործոն 

Խաչատրյան Հասմիկ

Խոսքի զարգացման աշխատանքները տարրական դասարաններում՝  որպես միջին դասարանների աշակերտների խոսքի զարգացման անհրաժեշտ նախապայման 

Մակարյան Ալվարդ, Բաղդասարյան Լիլիթ

Բարոյական նորմերի ձևավորման խնդիրը տարրական դասարաններում 

Մելքոնյան Ռոզա

Ստեղծագործական մտածողության զարգացումը առակի ուսուցման դասերին

Ջանազյան Ժանետա

Դանդաղաշարժ երեխաների հետ աշխատելու առանձնահատկությունները  

Սամվելյան Արմինե

Էպոսի ուսուցման առանձնահատկությունները ժամանակակից տարրական դպրոցում 

Վիրաբյան Քարմիլե

Մանկապարտեզի և ընտանիքի կապը որպես անհատական մոտեցման արդյունավետ իրականացման պայման 

 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

Հակոբյան Ֆրիդա

Մանկավարժական պրակտիկան մասնագիտական մանկավարժական ներուժի ձևավորման և զարգացման համակարգում 

Մազմանյան Անի

 ՀՀ ՈԱՇ-ի դերակատարությունը մասնագիտության կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների մշակման գործընթացում

Սարգսյան Աննա

Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության զարգացումը որպես հիմնախնդիր

Back to top