поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաքելյան Աշոտ

Բանաձևի կատարյալ նորմալ ձևերի միակությունը

Բաղդասարյան Ժորա, Բաղդասարյան Արևիկ

Ինտեգրալներ, որոնք ծնվում են պյութագորյան եռյակների արտադրյալով 

Պապոյան Արտիկ, Մխիթարյան Վարուժան

Տարբերակային կորիզով ինտեգրալ օպերատորների հակադարձումը

 

ՖԻԶԻԿԱ

Գրիգորյան Գոհար, Քոչարյան Վիլեն

Ներքին թերմոառաձգական լարումները կիսահաղորդչային բազմաշերտ կառուցվածքներում 

Փարսադանյան Սմբատ

Սահմանի ազդեցությունը կոլեկտիվ երևույթների վրա կիսասահմանափակ ոչ բախումային պլազմայում

Քոչարյան Վիլեն

Ֆերմի-Դիրակի վիճակագրությունը և լիցքակիրների բաշխումը պինդ մարմիններում

 

ՔԻՄԻԱ

Դարչինյան Լիանա, Թովմասյան Մարտուն

Էկոլոգիական տեսակետից Լոռու մարզի տարբեր վայրերից հավաքած հազարատերևուկ սովորականում  (Achillea millefolium  L.) ֆլավոնոիդների պարունակության համեմատական վերլուծություն 

Խանզադյան Հասմիկ, Բաբայան Սիրուշ, Մկրտումյան Գոհար

Վանաձորի խմելու ջրի ջրամբարների որակական ցուցանիշների վերլուծություն

Խանզադյան Հասմիկ, Մարգարյան Գոհար, Պողոսյան Արփինե, Հայրապետյան Աշոտ

Դեղերի պիտանելիությունը և պահպանման պայմանների կարևորությունը

Հովսեփյան Վարդուհի, Պետրոսյան Նանե

Միգրենանման գլխացավերի և նրանց համար կիրառվող դեղամիջոցների տարբերակումը բնակչության շրջանում

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Հասմիկ, Պապոյան Հեղինե

Կաղամբաթիթեռը և նրա զարգացման առանձնահատկությունները Լոռու մարզում

Եդոյան Ռաֆիկ

Բուսաբանության պատմությունը և զարգացումը Հայաստանում 

Կիրակոսյան Մերի, Միրզախանյան Տաթևիկ

Միջկիսագնդային գործառական անզուգաչափության պրոֆիլի դերը ուսանողների տագնապայնության զարգացման մեխանիզմներում

Կիրակոսյան Մերի, Սարգսյան Աստղիկ

Դպրոցականների մոտ նևրոզների զարգացման մեխանիզմներում անհատական տիպաբանական գործոնների դերը

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Էքսուզյան Սուրեն

Պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հանքախառնուրդի որոշման խնդիրը 

Խուբլարյան Նունե, Ղազարյան Խաչիկ

Թվային տեխնոլոգիաները տուրիզմի խթանման գործիք 

Մազմանյան Ռուզաննա, Մխիթարյան Գոհար

Թիրախի ուղղությամբ հրանոթից թռչող արկերի շարժման համակարգչային մոդելավորում

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Բաբայան Հովհաննես

Ինժեներական արգելափակոցներ» թեմայի ուսուցման արդյունավետության բարձրացման ուղիները 10-րդ դասարանի ՆԶՊ-ի դասընթացում 

Դոխոլյան Ռայա, Եսայան Մարինե

Սովորողների մոտ գործնական և կիրառական հետաքրքրությունների ձևավորումը տարածաչափության ուսուցման ժամանակ

Դրմեյան Հենրիկ

էլեկտրամագնիսական մակածման երևույթը հեղուկ և պլազմային հաղորդիչներում 

Թորոսյան Նելլի, Հարությունյան Գոհար

Որոշ մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը ֆիզիկական խնդիրների լուծման ժամանակ   

Ծատուրյան Արմեն, Թումանյան Մարինե, Պապյան Անի

Առաջանցիկ ուսուցման կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ 

Ղուկասյան Ասյա

Հարցադրման մեթոդները և ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը  

Մազմանյան Ռուզաննա, Պողոսյան Անի

Ծրագրավորման C++ լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման թեստ-ծրագիր 

Մանուկյան Վարդան

Ներառարկայական և միջառարկայական կապերը  ստատիկայի ուսուցման գործընթացում 

Մուրադյան Նարինե

«Մտածողության 6 գլխարկներ» մեթոդի կիրառումը կենսաբանության ուսուցման ժամանակ 

Նիկողոսյան Գագիկ

Դիրիխլեի սկզբունքի կիրառումը՝ որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց 

Պողոսյան Մարիամ

Կենսաբանության ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը՝ կապված մանկավարժի ստեղծագործական գործունեության հետ 

Սարգսյան Հովիկ, Հովհաննիսյան Լևոն

Ֆիզիկական դաստիարակության արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպման ձևերը դպրոցում 

Սիրադեղյան Կարինե, Ղարագյոզյան Մարիետա, Դիլաքյան Կարինե

Ինֆորմատիկայի և անգլերեն լեզվի միջառարկայական կապերի իրականացումը ինֆորմատիկայի ուսուցման ժամանակ  

Վարդանյան Գյուլնարա

Համագործակցային ուսուցման տարրեր կիրառելիս սովորողների մոտ էսթետիկական դաստիարակության զարգացման արդյունավետությունը քիմիայի ուսուցման ժամանակ 

Տոնոյան Փառանձեմ

Փոխներգործուն մեթոդների կիրառումը տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում 

Քանարյան Գայանե, Սիրադեղյան Կարինե, Արամյան Լիլիթ

Երկրաչափական մի քանի պատկերների կառուցումը Excel-ում՝ պարագծերի ու մակերեսների հաշվմանը զուգահեռ 

Օհանյան Հեղինե, Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե

Ալգորիթմի մշակումը՝ որպես խնդրի լուծման կորևորագույն փուլ

 

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

Դեմիրչյան Արտակ, Դեմիրչյան Ռուբեն, Դեմիրչյան Տիգրան

Լոռու մարզի հանքարդյունաբերության թափոնների և արտանետումների ուտիլիզացման որոշ նկատառումներ  

Եդոյան Ռաֆիկ

Հայ բուսաբանները

Back to top