поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Անտոնյան Նարա

Սերո Անտոնյանի ստեղծագործության լեզվի ընդհանուր բնութագիրը  

Կիրակոսյան Լուսյա, Ալավերդյան Լիլիթ

Երկբաղադրիչ բայական դարձվածքները Վ.Մուղնեցյանի ստեղծագործություններում  

Հարությունյան Հասմիկ

Քերականական կախվածության խորքային բնույթը և նրա արտահայտությունը լեզվում  

Մատինյան Գայանե

Տարառածների կառուցվածքային և իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում  

Մարիկյան Նունե 

Անգլերենում և հայերենում բառային շեշտի որոշ դիտարկումներ (ակնարկային համեմատություն) 

Մարիկյան Նունե

Հայերենի և անգլերենի վանկերի կառուցվածքային տեսակները (ակնարկային համեմատություն)

Մուրադյան Սիլվա

Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ ներքերականական արտահայտության

Պետրոսյան Լիլիթ, Եղշատյան Ամալյա

Գ. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և

արևելահայերեն թարգմանությունները  

Ջաղինյան Նինա

Գեղարվեստական տեքստի թարգմանիչը որպես միջմշակութային ուղերձի միջնորդ 

Վարդանյան Լուսիկ

21-րդ դարի ուսումնառության և գնահատման հիմնական գերակայությունները, մարտահրավերներն

ու հնարավորությունները 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դալլաքյան Սվետլանա

Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի առանձնահատկություններ  

Դանիելյան  Տարոն

Գովազդային գործունեության քննադատությունը «Արձագանք» պարբերականում

Եղիազարյան Վանո

Գրականագիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջներն ու չափանիշները  

Ղազարյան Լիլիթ

Բանահյուսության և առասպելի ակունքներում

Շահինյան Ասյա

Ս. Կապուտիկյանի մանկական  բանաստեղծության թեմատիկան  

Սիմոնյան Աշխեն

Կրոնամիստիկական կոնցեպցիան Ա.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջ 

Փիլոյան Վալերի, Քեշիշյան Հրաչուհի

Արտագաղթի դարձերեսը. Սուսաննա Հարությունյանի  «Լուրեր կյանքից» և «Կռնատ խրտվիլակը» պատմվածքները 

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Միրզոյան Վանանե

Հույզերի դերը հոգեսոմատիկ  հիվանդությունների առաջացման գործում

 

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ

Խաչատրյան Աննա

Հայկական համայնքի ձևավորումը Պորտուգալիայում 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Բերնեցյան Արման

Մխիթարյանները 1821թ. վալախական ապստամբության մասին  

Խաժակյան Վաչագան

Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն Արևելքում 16-17-րդ դարերում

Մովսիսյան ՖելիքսՄատինյան Հենրի

Հայ համայնքի կացությունը Լեհաստանի Հանրապետությունում  

Մովսիսյան Ֆելիքս

«Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնարկություն» հիմնադրամի գործունեությունը  

Սահակյան Վերա

«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպությունը՝ Հայոց ցեղասպանության ոճրագործ 

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Աննա

Ազատականությունը որպես հասարակական կյանքի ձևավորման և կազմակերպման սոցիոմշակութային երևույթ

Հովհաննիսյան Սիլվա

Ազգային ինքնության խնդիրները  (մշակութաբանական-փիլիսոփայական դիտումներ)

Սարգսյան Արման

ՀԽՍՀ երկրորդ սահմանադրության քննական վերլուծություն

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Աբրահամյան Արիգա

Չափածո ստեղծագործության փոխադրության ուսուցումն ավագ դպրոցում

Աղաջանյան Արևիկ

Ինքնուրույն աշխատանքի առանձնահատկությունները ավագ դպրոցի հասարակագիտության դասավանդման ժամանակ  

Ամիրխանյան Ալիսա

Գրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումը տարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառության պարբերական մոդելի 

Առաքելյան Մարիամ

Տեղեկատվական–հաղորդակցական տեխնոլոգիաների դիդակտիկական ներուժը  

Ավագյան Արմինե

Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի ուսուցումը՝ ըստ գիտելիքների կառուցման տեսության 

Արղության Արմինե

Դիդակտիկ խաղերի ուսուցողական նշանակությունը տարրական դասարաններում 

Բաղդասարյան Լիլիթ

Գնահատականի ռիսկային ազդեցությունն անձի ձևավորման և զարգացման վրա  

Բեժանյան Սեդա, Ասլանյան Աննա

Դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվում առաջացող կոնֆլիկտների պատճառները և հաղթահարման ուղիները 

Գրիգորյան Զարուհի

Խաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականի կակազության շտկման գործում  

Դանիելյան Անահիտ

«Սասնա ծռեր» էպոսի գաղափարական բովանդակությունը  թեմայի ուսուցումը 

Դավթյան Սիրուշ

Կրտսեր դպրոցականի բառապաշարի հարստացման իմ փորձից 

Էմինյան Գագիկ

Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության մանկավարժական պայմանները  

Խաչատրյան Հասմիկ

Խոսքի զարգացումը որպես աշակերտի աշխարհայացքի ձևավորման պայման  

Հակոբյան Սուսան

Արդարության գիտակցության ձևավորումը սովորողների մեջ Հովհ. Թումանյանի հեքիաթների ուսուցման միջոցով 

Հարությունյան Գայանե

Պարույր Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի ուսուցումն ավագ դպրոցում 

Ղումաշյան Նաիրա

Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝ որպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմք  

Մալխասյան Շուշանիկ

Մայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումը առաջին դասարանում միջառարկայական միավորման սկզբունքով 

Մովսիսյան Հռիփսիմե

Նախագծային ուսուցումը պատմության և հասարակագիտության դասերին 

Շահնազարյան Նառա

Ազգային ավանդույթները որպես ընտանիքում բարոյական դաստիարակության հիմք  

Պապիկյան ԿարինեՍաֆարյան Լամարա

Սովորողների արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացի համալիր բնույթը 

Պողոսյան Տաթևիկ, Ալավերդյան Հրաչյա

Մարդ և հասարակություն բաժնի թեմաների ուսումնասիրումը հասարակագիտության դասին 

Սահակյան Աղունիկ

Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի ապահովման գործում 

Սիրունյան Նելլի

Անգլերեն բնագրերի ընթերցանության հիմնախնդիրն ավագ դպրոցում 

Վարդանյան Ինա

Դասարանի ղեկավարի դերը դաստիարակչական համակարգում  

Վարդանյան Լուսիկ

Վերլուծական գնահատման սանդղակը` PowerPoint պրեզենտացիայի ստուգման արդյունավետ միջոց 

Փարեմուզյան Իննա

Սովորողների արժեհամակարգի ձևավորումը հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում 

Փնջոյան Տաթևիկ

Ինտեգրումը կրթական գործընթացում 

Քառյան Էլլա

Դասախոսության կիրառումը պատմության դասավանդման համատեքստում

Back to top