поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Բաղդասարյան Ժորա, Բաղդասարյան Արևիկ

Գումարների որոշ տիպեր, նրանց հաշվումը և երկրաչափական մեկնաբանումը 

 

ՔԻՄԻԱ

Թովմասյան Մարտուն, Ղազարյան Հրաչիկ 

Լիթիումի նիոբատի  միաբյուրեղների սինթեզը և օպտիկական անհամասեռությունների ուսումնասիրությունը՝

կախված աճի պայմաններից

Ղազարյան Արմինե, Մկրտումյան Գոհար, Հայրապետյան Աշոտ, Խանզադյան Հասմիկ

Մասուրի պտուղներում որոշ ծանր մետաղների պարունակության գնահատումն ըստ աճման վայրի էկոլոգիական վիճակի

 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բաղդասարյան Սասուն, Մակիչյան Լուսինե, Ալեքսանյան Սերինե

Լոռու մարզի հողերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումը և դրանց բարելավման ուղիները  

Գրիգորյան Հասմիկ, Նազարյան Գոհար

Ֆերոմոնային թակարդների կիրառումը խնձորենու պտղակերի (Carpocapsa pomonella L.) դեմ Վանաձորում 

Եդոյան Ռաֆիկ

Փամբակ գետում ծանր մետաղներից կադմիումի և երկաթի քանակական պարունակության և դրանց առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիայի համեմատական վերլուծությունը 

Մխիթարյան Հասմիկ

Կովկասյան մրտավարդի Rhododendron caucasicum L. պահպանության խնդիրները Գուգարքի տարածաշրջանի

Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գոտում 

Վարդանյան Զարուհի, Զալինյան Սերգեյ

Բույսերի ձևաբանական փոփոխությունները որպես կենսաինդիկացիայի դրսևորում Ծնեբեկ դեղատու Asparagus officinalis L. բույսի մոտ  

Վարդանյան Զարուհի, Հովհաննիսյան Անի

Sambucus nigra L. տեսակի ջրային ռեժիմի առանձնահատկությունները Գուգարքի տարածաշրջանում

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հարությունյան Վիկտորյա, Հարությունյան Ասյա

ՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շուկայի փոխադարձ կապի վիճակագրական վերլուծությունը 

Ներսեսյան Սուրեն

ՀՀ Լոռու մարզի հանքարդյունաբերությունը և նրա դերը վերջինիս տնտեսության մեջ 

Տոնոյան Տաթևիկ

Կազմակերպչական մշակույթի ձևավորման և կառավարման կարևորությունը կրթական համակարգի որակի

գնահատման գործընթացում 

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Աղանյան Գևորգ

Մարմնամարզությունն ավագ դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության համակարգում  

Աղաջանյան Նաիրա

Քիմիայի դերն աշակերտների էկոլոգիական գիտակցության զարգացման գործընթացում 

Աշրաֆյան Արամայիս, Քառյան Արման

Ուսուցման մեթոդների կիրառումը ֆիզկուլտուրայի դասերին

Ավագյան Էդվարդ, Աղաբաբյան Էլինա

Հոլլի էֆեկտի հետազոտությունները կիսահաղորդիչային բյուրեղներում 

Ափինյան Նառա

Քիմիայի ուսուցումը տարիքային տարբեր խմբի աշակերտների հետ գյուղական քիչ թվով աշակերտներ ունեցող դպրոցներում  

Գասպարյան Կարինե, Ղուբաթյան Հասմիկ

«Մաթեմատիկա» և «Տեխնոլոգիա» առարկաների ինտեգրման ուսուցողական արժեքը 

Գրիգորյան Կարինե

Էկոլոգիական կոմպետենտության ձևավորման մեթոդական առանձնահատկությունները ժամանակակից դպրոցում   

Դանիելյան Ալիսա

Մանկավարժի մտահասությունը որպես մասնագիտական արժեք 

Դրմեյան Հենրիկ, Շահբազյան Անի

Ֆիզիկայից ամփոփիչ կրկնությունների ժամանակ համաչափության և վերադրման մեթոդաբանական սկզբունքների կիրառման արդյունավետությունը ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման ժամանակ 

Հովհաննիսյան Արմինե, Վարդումյան Նարինե

Սովորողների մոտ հետաքրքրությունների և ճանաչողական ընդունակությունների խթանումը կենսաբանության դասերին  

Մատինյան Թամարա

Պրոբլեմային դասի մշակման և անցկացման մեթոդական հնարները կենսաբանության մեկ դասի օրինակով  

Յուզբաշյան Խաչատուր

Պարող-ըմբիշների հատուկ ուժային պատրաստությունը «Կոխ» հայկական ազգային ըմբշամարտում

(արևմտահայկական տարատեսակում) 

Օհանյան Հեղինե, Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե

Խնդրի մաթեմատիկական մոդելի մշակումը՝ որպես համակարգչի վրա դրա լուծման գործընթացի առաջնային փուլ  

Էվոյան Զավեն

Սամբոյի զարգացման պատմությունը ՀՀ Վանաձորի սպորտի վարպետության բարձրացման դպրոցում

Back to top