поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ալավերդյան Սոնա

Վ. ՌԱՍՊՈՒՏԻՆԻ «ՀՐԴԵՀ» ՎԻՊԱԿԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Աշուղյան Լուսինե

ՍՓՅՈՒՌՔ  ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

Բաբոյան Արփինե

ՈՐՈՇԻՉ-ՈՐՈՇՅԱԼ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՄԻՋԱՐԿՈՒՄԸ 

Դոխոլյան Գոհար

ԿԵՐՊԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅՈՒՄ 

Զաքյան Հրանուշ

ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԿՐԿՆԱՍԵՌ ԲԱՅԵՐԸ. ՍԵՌԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐ ԳՐԱԲԱՐ-ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

Խաչատրյան Գուրգեն, Խաչատրյան Մհեր

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

Խաչատրյան Գուրգեն, Մուրադյան Սիլվա

ԱՐԺՈՒՅԹԻ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Շահվերդյան Թերեզա

ԳՐԱԲԱՐԻ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՆՐԱ ԿՐԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Պողոսյան Ալբերտ

ԸՆԿՆԵԼ ԲԱՅԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ  

Սարգսյան Ալլա

 ՊԱՏՄԱԲԱՌԵՐԸ ԶՈՐԱՅՐ ԽԱԼԱՓՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Սարուխանյան Լիլիթ, Հովհաննիսյան Սուսաննա

Կոնվերսիան անգլերենում ԵՎ հայերենում (համեմատական վերլուծություն) 

Վարդանյան Լուսիկ

ՊԱՅՄԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ԸՍՏ ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ,

ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՈՃԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ 

Տիտանյան Նելլի, Տեր-Հովհաննիսյան Մարգարիտա

«Ռուս – անգլո – հայկական զրուցարան»-ի նպատակն ու կառուցվածքը 

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դանիելյան Տարոն

ԽՈՐԵՆ ՍՏԵՓԱՆԵԻ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ» ՀԱՆԴԵՍԸ ՈՐՊԵՍ ՄԵԴԻԱԱՐՏԱԴՐԱՆՔ 

Փիլոյան Վալերի

ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ «ՀԱՂԱՐԾԻՆ» ԱՆԱՎԱՐՏ ՎԻՊԱԿԸ 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հովսեփյան Նունե

Ուսանողների հոգեբանական պատրաստվածությունը արտադրական պրակտիկային 

Միրզոյան Վանանե

ՄՈՒԼՏՖԻԼՄԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀՈԳԵԿԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Աղաջանյան Սամվել

ՌՈՒՍ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ «ԱՆՋԱՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» ՆԿԱՏՄԱՄԲ

(XIX ԴԱՐԻ ՎԵՐՋ-XX ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ)  

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Աննա

Անհատի առաջնայնության դերը ժամանակակից ազատական սոցիոմշակույթում 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ստեփանյան Նարինե

ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հովհաննիսյան Արևհատ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ամիրխանյան Կարինե

 «ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ

Անտոնյան Նարա

ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԸ` ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Առաքելյան Աննա

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԴԱՍԱՊՐՈՑԵՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

Բաղդասարյան Լիլիթ

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱ-ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  

Բեժանյան Սեդա, Ասլանյան Աննա

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԶՈՀԵՐԻ ՀԵՏ  

Գյուլինյան Աննա

Չփոխակերպվող բարդ ստորադասական նախադասության ուսուցումը ավագ դպրոցում 

Դերմոյան Լուսինե

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Եդոյան Անուշ

ԲԱՅԻ ԴԻՄԱՎՈՐ ԵՎ ԱՆԴԵՄ ՁԵՎԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

Իսկոյան Լիլիթ

ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Հակոբյան Արմենուհի

ՀԱՅ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐԻ ԵՐԿԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ 

Հարոյան Լիզա

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Հարությունյան Արմեն, Հովհաննիսյան Անահիտ,

Մկրտչյան Անիչկա, Ներկարարյան Նելլի

ԲՈՒՀ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻ ԱԴԱՊՏԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Պետրոսյան Լիլիթ, Բաղդասարյան Քնքուշ

ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԲԱՐԲԱՌԱԽՈՍ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ (Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի օրինակով) 

Պողոսյան Լուսինե

 «ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԹԵՄԱՅԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Պողոսյան Տաթևիկ, Ալավերդյան Հրաչյա

 «1920 Թ. ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ: ՀՀ ԱՆԿՈՒՄԸ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

Սիրունյան Նելլի

ԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ՇՈՒՐՋ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

Վարդանյան Լուսիկ

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿՆԵՐԸ (ՌՈՒԲՐԻԿՆԵՐԸ)` ՇԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑ 

Վիրաբյան Քարմիլե

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ ԽԱՂԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Քոչարյան Գոհար

 «ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ 

Քոչարյան Մարիետա

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԴԺՎԱՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԱՐՈՅԱԿԱՄԱՅԻՆ

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Back to top