поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաքելյան Աշոտ

Ֆունկցիայի պարբերությունների խումբը 

Սահակյան Ժասմենա

Միջավայրի դիսսիպատիվ (ցրող) հատկությունների ազդեցությունը սեյսմիկ տատանումների դինամիկայի

վրա` ապարների մերձմակերեվութային ցածրարագ շերտերում 

Սահակյան Ռոբերտ

Դիրակի 2N-րդ կարգի օպերատորի` ըստ սեփական վեկտոր-ֆունկցիաների վերլուծության հավասարազուգամիտության ԵՎ զուգամիտության թեորեմները

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե, Օհանյան Հեղինե,

Թումանյան Ֆրիդա, Մաթևոսյան Հասմիկ

Էլեկտրոնային աղյուսակների օգտագործումը որպես ֆիզիկական երԵՎույթների մոդելավորման հզոր գործիք 

 

ՔԻՄԻԱ

Թովմասյան Մարտուն, Խաչատրյան Էդիկ, Ղազարյան Հրաչիկ

Հորիզոնական ուղղորդված բյուրեղացման (ՀՈՒԲ) մեթոդով կորունդի (A -AL2O3 ) միաբյուրեղների աճեցումը

ԵՎ օպտիկական թերությունների ուսումնասիրությունը կախված սինթեզի պայմաններից

Ղազարյան Արմինե, Խանզադյան Մհեր,

Հայրապետյան Աշոտ, Խանզադյան Հասմիկ

Ծանր մետաղների` բույսերի վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների վերլուծություն

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բաղդասարյան Սասուն, Նալբանդյան Հայկանուշ, Գրիգորյան Անահիտ

Բնաարտադրական համակարգերի ռիսկերի գնահատումը լոռու մարզում 

Գրիգորյան Հասմիկ, Հարությունյան Արմինե,  Քառյան Շուշան

ՎՊՀ-ի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի ուսանողների մոտ առկա վախերի ԵՎ ֆոբիաների բացահայտումը 

Գրիգորյան Հասմիկ, Հարությունյան Արմինե, Ավագյան Օֆելյա

Հելմինթներով վարակվածության աստիճանը ք. Ստեփանավանի ԵՎ նրա տարածաշրջանի գյուղերի ազգաբնակչության մոտ 

Եդոյան Ռաֆիկ, Եդոյան Տաթևիկ

Սրոհունդի (hynericum perforatum z.) բուսաբանական առանձնահատկությունները եվ ընձյուղում

որոշ ծանր մետաղների պարունակությունը  տարբեր էկոլոգիական պայմաններում

Մխիթարյան Հասմիկ

Լոռու մարզի ենթալպյան գոտու ռելիկտային դենդրոցենոզների ընդհանուր բնութագիրը 

Վարդանյան Զարուհի, Բայրամյան Լիլիա, Ավետիսյան Կարինե

I Pumila L. տեսակի տեղախմբերի տարիքային սպեկտրը Վանաձորի բնական էկոհամակարգերում 

Վարդանյան Զարուհի, Հովհաննիսյան Անի, Միրզոյան Յուղաբեր

Քլորոֆիլի պարունակության որոշումը Sambucus nigra L. ԵՎ Rumex acetosa L. տեսակների տերԵՎներում 

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Անահիտ

Շիրակի մարզի քաղաքային բնակչության ռեկրեացիոն պահանջմուքների վերլուծության փորձ

(ըստ տարիքային խմբերի)

Հարությունյան Վիկտորյա

Մասնագիտական կողմնորոշումը որպես աշխատաշուկայի հավասարակշռության ապահովման հեռակա միջոց 

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ավագյան Էդվարդ, Քոչարյան Վիլեն, Փարսադանյան Սմբատ, Շախկյան Անի

Պելտյեի էֆեկտի ուսումնասիրությունը կիսահաղորդիչային նյութերում

Բաղդասարյան Նարինե

8-րդ դասարանում գծային հավասարումների համակարգերի խորացված ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը կրամերի մեթոդի կիրառմամբ 

Եսայան Մարինե, Ծատուրյան Սերինե

Վեկտորական եվ կոորդինատային մեթոդների կիրառության արդյունավետությունը

որոշ երկրաչափական խնդիրներ լուծելիս 

Թումանյան Մարինե

Ֆիզիկայի հիմնարար օրենքների կիրառումը մի քանի մեխանիկական խնդիրների լուծման ժամանակ 

Հակոբյան Մետաքսյա, Հովսեփյան Լուսինե

Գործնական աշխատանքների կազմակերպումը քիմիայի դասերին 

Ղուկասյան Ասյա

Պարամետր պարունակող հավասարումների լուծման գրաֆիկական եղանակ 

Մանուկյան Աշխեն

Լուծույթների վերաբերյալ խնդիրների լուծման կարողությունների ԵՎ հմտությունների

ձԵՎավորումը հիմնական դպրոցում

Մանուկյան Մարգարիտա

Աղետաբեր երեվույթների քննարկման կարեվորությունը 9-րդ դասարանի աշխարհագրության

դասընթացում (լոռու մարզի օրինակով) 

Նալբանդյան Կատյա

12-րդ դասարանում ամփոփիչ կրկնության ժամանակ էկոլոգիական բովանդակությամբ քիմիական խնդիրների

լուծման մեթոդաբանական հարցեր 

Նիկողոսյան Գագիկ, Ծատուրյան Արմեն, Մանուկյան Վարդան

ԱՆՈՐՈՇ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ ՈՐՈՇ ՎԵՐՋԱՎՈՐ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ ՀԱՇՎԵԼԻՍ 

Շահվերդյան Գևորգ

Ուսանողուհիների շարժողական պատրաստականության կարգավորման առանձնահատկությունները

տարբերակված ուսուցման ժամանակ 

Սիրադեղյան Կարինե

Դպրոցականների ընկալմամբ իրենց վրա համակարգչային խաղերի ազդեցության

գրաֆիկական համեմատական բնութագիր 

Նարինե Վարդումյան, Սիրանուշ Մազմանյան

Պրեզենտացիոն հմտությունները ԵՎ դրանց պրակտիկ կիրառությունը

Back to top