поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՖԻԶԻԿԱ

Ավագյան Էդվարդ, Խառատյան Սերգեյ, Թովմասյան Մարտուն, Ղազարյան Ալլա

ԻԶՈՏՐՈՊ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՏՈԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԲԵՎԵՌԱՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ 

Թումանյան  Էդիկ, Սարգսյան Վիլեն, Քոչարյան Վիլեն, Շախկյան Անի

ՀԻՊԵՐՄԻՋՈՒԿՈՒՄ  ՀԻՊԵՐՈՆԻ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎՈՒՄԸ ՆԻԿԻՖՈՐՈՎ-ՈւՎԱՐՈՎԻ (Ն.-Ու.) ՄԵԹՈԴՈՎ 

Մխիթարյան Վարուժան

ԴՈՊԼԵՐԻ ԷՖԵԿՏԻ ՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

ՔԻՄԻԱ

Թովմասյան Մարտուն, Խաչատրյան Էդիկ, Ղազարյան Հրաչիկ

ԲԻՍՄՈՒՏԻ ԳԵՐՆԱՆԱՏԻ ( Bi2Ge3O12 ) ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՍԻՆԹԵԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ 

Թումանյան Քրիստինա, Թովմասյան Մարտուն, Խաչատրյան Էդիկ, Ղազարյան Հրաչիկ

ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԻ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄԸ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ

ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  

Ղազարյան Արմինե, Խանզադյան Անդրանիկ, Խանզադյան Հասմիկ

ՓԱՄԲԱԿ ԵՎ ՏԱՆՁՈՒՏ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Ջինբաշյան Մաքրուհի, Թովմասյան Մարտուն, Խաչատրյան Էդիկ, Ղազարյան Հրաչիկ

Si3N4 – TiN ԵՎ Si3N4 – MoSi2 ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԴԻՍՊԵՐՍ ՓՈՇԻՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐ ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ԵՎ ԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 

ԿԵՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բաղդասարյան Սասուն, Գոգչյան Էլենա, Հովհաննիսյան Տաթևիկ

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԴԵՐԸ՝ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Բաղդասարյան Սասուն, Համբարյան Գայանե, Ղաբուզյան Նարինե

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  

Զալինյան Սերգեյ

ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՀՈՍՈՂ ԳԵՏԵՐԻ ԿԵՆՍԱԾԻՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ղազարյան-Գևորգյան Կիմա

ԼՈՌՈՒ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՂԿՈՒԶԵՆԻ (ՋՈՆՋՈԼ) ԲՈՒՅՍԻ ԱՃՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ [ՋՈՆՋՈԼԵՆԻ (ՈՂԿՈՒԶԵՆԻ)- ԿՌՈՆ]  

Վարդանյան Զարուհի, Բայրամյան Լիլիա, Լոքյան Արևիկ, Մխիթարյան Հասմիկ

SAMBUCUS NIGRA L. ՏԵՍԱԿԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՒԳԱՐՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Վարդանյան Զարուհի

ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԿԵՆՍԱԻՆԴԻԿԱՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Քառյան Ամրաղ

ՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐԸ ՑԱԾՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՒՄ ԸՆԹԱՑՈՂ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ 

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Էքսուզյան Սուրեն, Մազմանյան Ռուզաննա

ՈՉ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԹՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ 

Մազմանյան Ռուզաննա, Էքսուզյան Սուրեն

ՀԱՇՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բարսեղյան Նարինե

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ 

Բարսեղյան Նարինե

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Եղյան Գոհար, Փարեմուզյան Նարա

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Կռոյան Նարինե

ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  

Հարությունյան Վիկտորյա

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ղուկասյան Ասյա

ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ  

Սարդարյան Սաթենիկ

ՊԱՐԱՄԵՏՐԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  -ԱՆԿՅՈՒՆԱԳԾԱՅԻՆ ՏԵՍՔԻ  

Քոչարյան Վիլեն

ԳԱԶԵՐՈՒՄ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

Քոչարյան Վիլեն

 ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՀՈՍՔԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Back to top