поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Էդվարդ Ավագյան, Ալլա Ղազարյան
ՊԻՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՖԵԿՏԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՋՐԱԾՆԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ
ԼԻԹԻՈՒՄԻ ՏԱՆՏԱԼԱՏԻ ԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ

Եվա Բալասանյան, Գայանե Պետրոսյան
ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՐԱՆՍՑԵՆԴԵՆՏ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ՔՎԱԶԻԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ 

Արևիկ Բաղդասարյան
ՊԱՐԶ ԹՎԵՐՈՎ ԾՆՎԱԾ ԲՈՒՐԳԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Սուրեն Էքսուզյան
ԲԱԶՄԱՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԴԺՎԱՐ ԼՈՒԾՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Սուրեն Էքսուզյան
ՏԱՐԲԵՐ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ՊՐՈՑԵՍՈՐՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԻ ՎՐԱ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ
ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄ

Էդիկ Թումանյան
ՅՈՒԿԱՎԱՅԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՊԵՐՄԻՋՈՒԿՈՒՄ ՀԻՊԵՐՈՆԻ ԿԱՊՎՍԾ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Էդիկ Թումանյան
ԳԱՈՒՍՅԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ Pb ՀԻՊԵՐՄԻՋՈՒԿՈՒՄ ՀԻՊԵՐՈՆԻ ԿԱՊՎԱԾ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Նունե Խուբլարյան
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ MS Excel-ի ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

Ֆելիքս Կարապետյան, Նարինե Խեչոյան, Ռուզան Սաքանյան
CdS ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐԻ ՄԻԿՐՈԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Вардгес Овсепян, Вардуи Овсепян, Рузанна Мазманян, Нелли Манучарян
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Ռուզաննա Մազմանյան
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ, ՌՈՒՍԵՐԵՆ, ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Կարինե Սիրադեղյան
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅՈՒՄ` ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՑ 

Տաթևիկ Վարդանյան
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՎԵՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԻՆՏԵԳՐԱԼՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Սմբատ Փարսադանյան
ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ՈՉ ԲԱԽՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱԶՄԱ – ԳԱԶ ՍԱՀՄԱՆԻ ՎՐԱ 

Գայանե Քանարյան, Ռուզաննա Ղազարյան, Անի Թադևոսյան, Յուրա Բաբայան
ՄԻՏՈՔՍԱՆՏՐՈՆ ԵՎ ԷԹԻԴԻՈՒՄ ԲՐՈՄԻԴ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՌԱԳԱՅԹՎԱԾ ՊՈԼԻ ՊՈԼԻ ՊՈԼԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴԻ ՀԵՏ

Ամրաղ Քառյան
ՔՎԱԶԻՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՆԻՇԸ ԻԶՈԹԵՐՄԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ 

Հեղինե Օհանյան, Արմենուհի Կյուրեղյան
ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ ՌԵԿՈՒՐՍԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ

Back to top