поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արմենուհի ԱԼՈՅԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐ

Արփինե ԲԱԲՈՅԱՆ

ԲԱՅԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԻ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ-ԼՐԱՑՅԱԼՆԵՐ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՄԻՋԱՐԿՈՒՄԸ

Դավիթ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ
ՈՒՐՎԱԳԻԾ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Արինե ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ԿԱՐԳԱՅԻՆ ԻՄԱՍՏՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՅԱԿԱՆԱՍԵՐՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՍՏՈՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ

ԵՐԿՊԼԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ
Մանանա ԴԱԼԱԼՅԱՆ

ԼԵԶՎԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՈՃՈՒՄ


Գոհար ԴՈԽՈԼՅԱՆ

ԿԵՐՊԻ ԿԱՐԳԻ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԵՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ


Անի ԻԳԻԹՅԱՆ

ԻԴԻՈՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԹԵՐԹԵՐՈՒՄ


Նաիրա ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ

ՈՉ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)


Նունե ՄԱՐԻԿՅԱՆ

ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻ ՇԱՐՔ ԼԵԶՈՒՆՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ


Հեղինե ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

«ԵՐԿՀՆՉՅՈՒ՞Ն»« «ԵՐԿԲԱՐԲԱ՞Ռ» ԹԵ՞ «ԵՐԿԲԱՐԲԱՌԱԿԵՐՊ»


Սիլվա ՊԱՊԻԿՅԱՆ

ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆ ԿՐՈՆԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԲԱՌԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


Սոնա ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀԱՐՑԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ


Սոֆի ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ ԲԱՅԵՐԸ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ԱԿՏԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ


Լիլիթ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕԼԴՈՍ ՀԱՔՍԼԻԻ «Օ՜, ՀՐԱՇԱԼԻ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ» ՎԵՊՈՒՄ


Լուսիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԲԱՐԴ ՀԱՄԱԴԱՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ (Paratactic Conditionals)


Լուսիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԲԱԶՄԱԲԱՂԱԴՐԻՉ ԲԱՐԴ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ (Compound Conditionals)

Back to top