поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Պ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

Հ. Պ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԾԱԳՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԴԻՐՔԸ ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ

ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԻ ՓՈՐՁ 

ԱՆՈՒՇ ԵԴՈՅԱՆ

ԹՎԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԿՈԽԼԻԿՅԱՆ

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

ԼԻԶԱ ՀԱՐՈՅԱՆ

«ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐե ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

Ա. ՄԱԿԱՐՅԱՆ, Լ. ԱԼԵՔՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՔԻՄԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ 

Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԴԵԶԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆ ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

Գ. Ս. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ-ՄԱՏԻՆՅԱՆ

ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ԲԱՅԵՐԻ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՇԱՀԻՆՅԱՆ

ՀՈԳԵԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՁԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ա. Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Ռ. Ս. ժԱՄԿՈՑՅԱՆ

ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ  ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Տ. ՄԱԼՈՒՄՅԱՆ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐԵՍԻՎ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

ԱՆՆԱ ՆԱՍԻԼՅԱՆ

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 

ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴԻԴԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

ՌԻՏԱ ՎՅԱՉԵՍԼԱՎԻ ՍԻԴԵԼՆԻԿՈՎԱ

ՄԱՆԿԱՏԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆԵՐԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐԻ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄՆ ԱՄՐԱԿԱՅԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱՐԱՆ 

Ս. ԷՔՍՈՒԶՅԱՆ

«ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

ՏԻԳՐԱՆ ԲԱԴՈՅԱՆ

«ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆե ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

Ն. Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՕՏԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ 

 Ж. Л. АЛОЯН

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ В ЭКСПЛИКАЦИИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Պ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա. ՉԱՏԻՆՅԱՆ

ԲՈԼՈՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԼՈՒԻԶԱ ՄԱՐԱԲՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԼԵԶՎԱԿԱՆ ՈՒ ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՍԱՍՈՒՆ ՎԻՐԱԲՅԱՆ 80 

Back to top