поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Քարտադարան

Համալրված գրականություն

Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանը բուհի հետ Երևանից տեղափոխվել է` ունենալով շուրջ 110 հազար միավոր գրականություն:

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանը ստեղծվել է 1969 թ. հունիսի 9-ին՝ որպես Հայկական պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտի հիմքի վրա ձևավորված Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանում: Հիմնադրման պահից գրադարանի տնօրեններ են եղել Վլադիկ Մարտիրոսյանը (1969-1994 թ.թ.), Քրիստինե Զատիկյանը (1994-2007 թ.թ.), (բ.գ.թ., դոցենտ Վալերի Փիլոյանը 2007-2013 թ.թ.): 2013 թ.-ից մինչ օրս գրադարանի տնօրենն է պ.գ.թ., դոցենտ Արթուր Տիգրանի Մելիքյանը:

Հիմնադրման պահին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 110 հազար միավոր գիրք: Տասնամյակների ընթացքում գրաֆոնդը նշանակալից փոփոխություններ է ապրել. Մի կողմից այն զտվել է, մյուս կողմից՝ համալրվել գիտակրթական պահանջներին համապատասխան նոր գրականությամբ: Ներկայումս գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է ավելի քան 137.000 միավոր գիրք, որի գրեթե կեսը ուսումնագիտական են: 

Գրադարանն ունի մեկ ընթերցասրահ, որտեղ միաժամանակ կարող են սպասարկվել ավելի քան 60 ընթերցողներ: Գրադարանն ունի նաև 6 մասնագիտական կաբինետներ (պատմության, օտար լեզուների, հայոց լեզվի և գրականության, մանկավարժության և հոգեբանության, լրագրության, տնտեսագիտության և աշխարհագրության) ավելի քան 3460 միավոր գրականությամբ:

Գրադարանի հնատիպ գրականության բաժինն ունի 2519 միավոր հնատիպ և  արժեքավոր գրքեր:

Գրադարանը ստանում է 10 թերթ (8-ը հայալեզու, 2-ը՝ ռուսալեզու) և 12 անուն ամսագիր (5-ը հայալեզու, 7-ը՝ ռուսալեզու):

Գրադարանի ֆոնդը համալրվում է ՎՊՀ-ի բյուջեից հատկացված միջոցներով գնման, ինչպես նաև այլ բուհերի, հրատարակչությունների, օտարերկրյա դեսպանությունների, անհատ քաղաքացիների ու հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարվող նվիրատվությունների շնորհիվ: Գրականության յուրաքանչյուր նոր խմբաքանակի մասին իրազեկվում է համալսարանի էլեկտրոնային կայքի և «Վանաձորի պետական համալսարան» հանդեսում զետեղված «Մատենագիտական տեղեկատու»-ի միջոցով:

2015 թ.-ից գործում է լոկալ էլեկտրոնային գրադարանը, որի համալրումը շարունակական գործընթաց է: Այն պարունակում է 53 մասնագիտությունների հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն ավելի քան 10.000 գրքեր:

Գրադարանը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.

 • սպասարկման
 • համալրման և մշակման
 • մատենագիտության
 • լոկալ էլեկտրոնային գրադարանի:

Ով կարող է օգտվել գրադարանից

Գրադարանի ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն Վանաձորի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները, աշխատակիցները, համալսարանի հենակետային վարժարանի ուսուցիչներն ու աշակերտները,  համալսարանի քոլեջի ուսուցիչներն ու աշակերտները: Այլ բուհերի ուսանողներն ու անհատ քաղաքացիները գրադարանից կարող են օգտվել միայն տնօրինության թույլտվությամբ:

Ինչպես դառնալ բաժանորդ 

Գրադարանի բաժանորդ դառնալու համար բաժանորդը պարտավոր է անձնական հետախոսահամարից զատ սպասարկման բաժին ներկայացնել նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • անձնագրի պատճեն
 • մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի

Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներն ու աշխատակիցները գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել իրենց աշխատանքային պայմանագրի տևողության ընթացքում, բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողները, հայցորդներն ու ասպիրանտները՝ իրենց ուսումնառության ողջ ընթացքում:

Գրքի պատվերը կատարվում է կամ տեղում, կամ էլ առցանց ( online եղանակով):

Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութեր բաժանորդին տրվում է առավելագույնը մեկ ուսումնական տարվա տևողությամբ: Ուսումնական տարվա վերջին գիրքը ենթակա է վերադարձման:

Բաժանորդը կարող է իր ձեռքին ունենալ առավելագույնը 7 գիրք

Ընթերցասրահից գիրք դուրս չի տրվում:

Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութերը փչացնողը ենթակա է պատասխանատվության:

Գիրքը կորցնողը պարտավոր է վերականգնել նույն գիրքը կամ դրա փոխարեն վերադարձնել տասնապատիկ արժեքի այլ գիրք (գրքեր):

Ընթերցողը պարտավոր է լռություն պահպանել գրադարանում և ընթերցասրահում: 

2017-2018 ուսումնական տարվանից գործում է էլեկտրանային քարտարանի ծրագիրը: Էլեկտրանային քարտարանից օգտվելու կամ գրքի հեռահար պատվերի համար անհրաժեշտ է լինել գրադարանի բաժանորդ:

Գրքի էլէկտրո­նա­յին պատվերն իրա­կա­­­նացնելու համար պետք է մուտք գործել հա­մալսարանի կայք՝  http://www.vsu.am/, գրադարանի էջ, ակտիվացնել աջ անկյունի Քարտադարան սեղմակը, այնուհետև Բաժանորդներ հղմանը սեղմելով՝ բացված պատուհանում մուտքագրել Օգտագործող և Գաղտնագիր  բաժինների  անհատական տվյալները: Այս քայլերը հաջողությամբ կատարելուց հետո կբացվի ընթերցողի անձնական էլեկտրոնային քարտը, որում հատուկ սեղմակների միջոցով բաժանորդը կարող է պատվիրել նոր գիրք՝ փնտրումը կատարելով ըստ հեղինակի, վերնագրի, մասնագիտական դասիչի և գույքահամարի, տեսնել իր պատվիրած, վերցրած և հանձնած գրքերի ցանկերը:

Էլեկտրոնային քարտարանից օգտվելու կարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ուղեցույց-բուկլետից կամ տեղում: 

Լոկալ էլեկտրոնային գրադարանից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դառնալ նրա բաժանորդ: Էլեկտրոնային գրադարան մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է աջ անկյունում սեղմել ,,գրանցվել,, կոճակին և բացվող պատուհանում նշել անհատական տվյալները և գաղտնաբառը: Բացելով իրեն հետաքրքրող բաժինը՝ ընթերցողը կարող է փնտրել իրեն հետաքրքրող գիրքը՝ համապատասխան պատուհանում նշելով գրքի վերնագիրը կամ հեղինակի անուն ազգանունը: 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2019Թ. ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018Թ. ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱՌՑԱՆՑ ԱՆՎՃԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ  ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐ

 1. http://armunicat.nla.am/
 2. http://haygirk.nla.am/cgi-bin/koha/opac-main.pl
 3. http://tert.nla.am/
 4. http://etd.asj-oa.am
 5. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm
 6. http://www.armin.am/am/Library
 7. http://www.flib.sci.am/arm/node/2
 8. https://grqamol.am/ebook
 9. http://digilib.aua.am/am/library
 10. http://nayiri.com/
 11. http://publishing.ysu.am/hy/home
 12. http://lib.ysu.am
 13. http://window.edu.ru/
 14. http://www.studmedlib.ru/
 15. https://academikstar.blogspot.com/2019/05/online-libraries-40-best-free-digital-libraries.html
 16. https://www.goodreads.com/topic/show/1353627
 17. http://grqaser.org/am/
 18. http://grapaharan.org/
 19. https://hy.wikisource.org
 20. http://www.eanc.net/EANC/library/library.php?interface_language=en
 21. https://www.twirpx.com
 22. https://www.ebooks.am
 23. https://www.freebooks.do.am
 24. https://www.usum.am
 25. https://library.anau.am/
 26. https://www.litmir.me
 27. https://www.koob.ru
 28. https://www.kingmed.info
 29. https://www.alleng.org
 30. http://en.bookfi.net
 31. https://www.padabum.com

ՎՊՀ գրադարան

Հեռ. 41854 (41855) 151

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

 

Back to top