поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանի

2019/20 ուստարվա՝ ըստ մասնագիտությունների

ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ

ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՑԱՆԿ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

հ/հ

Դասիչ

Մասնագիտություն

Քննություններ

 

մրցութային

ոչ մրցութային

 
 

1

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

 

2

011301.03.6

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

 

3

011401.01.6

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

4

056201.01.6

Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

5

011401.09.6

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ կամ Կ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

6

011401.11.6

Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ(գ)*

 

7

011401.13.6

Երաժշտական կրթություն

ԵՏՍ(գ, բ)

ՆԵՍԿ և երգ

 

Հլգ(գ)*

 

8

022201.01.6

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ)** կամ Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

9

023101.01.6

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

 

10

023102.01.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

 

11

023102.02.6

Անգլերեն լեզու և գրականությու

Անգլ(բ)

Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

 

12

031301.01.6

Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)** կամ Կ(գ)**

 

 

 

13

032101.01.6.

Լրագրություն

Հլգ(գ)

ԲՀՄ(բ)

   

 

14

041301.01.6

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մգ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

 

15

042101.01.6

Իրավագիտություն

ՀԺՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

 

16

053101.02.6

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

17

055102.01.6

Ռադիոֆիզիկա

Ֆ(գ) կամ Մգ)

Մ(գ)** կամ Ֆգ)**

 

Հլգ(գ)*

 

18

061101.02.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մգ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

19

056802.01.6

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ (գ)

 

Հլգ(գ)*

 

20

092301.01.6

Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

Մ(գ)*

 

21

101801.01.6.

Սերվիս

Ա(գ) կամ ՀԺՊ(գ)

Օտլ (գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

հ/հ

Դասիչ

Մասնագիտություն

Քննություններ

Վարձավճար

/հազար/

մրցութային

ոչ մրցութային

1

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

320

2

011301.03.6

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

280

3

011401.01.6

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

280

4

011401.05.6

Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

280

5

011401.09.6

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ կամ Կ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

280

6

011401.18.6

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ)** կամ Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

280

7

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(բ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

280

8

011401.20.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(բ)

Ռլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

280

9

011401.21.6

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(բ)

Անգլ(գ)

 

Հլգ(գ)*

320

10

031301.01.6

Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)** կամ Կ(գ)**

 

 

280

11

041301.01.6

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մգ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

320

12

042101.01.6

Իրավագիտություն

ՀԺՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

480

13

052201.01.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)կամ Ք(գ

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

280

14

053101.02.6

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

280

15

061101.02.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մգ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

280

Օգտագործված հապավումներ

(բ) բանավոր
(գ) գրավոր
Ա Աշխարհագրություն
Անգլ Անգլերեն լեզու
Գծն Գծանկար
Գն Գեղանկար
ԵՏՍ Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո
ՆԵՍԿ Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

ԸՖՊ Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն
ՄԿՖ Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ԸՊ Ընդհանուր պատմություն
ՀԺՊ Հայ ժողովրդի պատմություն
Հլ Հայոց լեզու
Հլգ Հայոց լեզու և գրականություն
Ռլ Ռուսաց լեզու
Ռլգ Ռուսաց լեզու և գրականություն
Կ Կենսաբանություն
Մ Մաթեմատիկա
Ք Քիմիա
Ֆ Ֆիզիկա
ՍԱ Ստեղծագործական աշխատանք
ԲՀՄ Բանավոր հաղորդակցման մշակույթ
Օտլ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն

* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

** Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում`տարեկան գնահատականը:

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ (ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ)2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Back to top