поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՑԱՆԿ 2020/2021  ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ, ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ

ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ  ԵՎ  ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ   ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՑԱՆԿ

 

 

Ծածկագիրը

 

 

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

 

Քննություններ

մրցութային

ոչ

մրցութային

 

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

 

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

011301.03.6

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

 

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

 

011401.01.6

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)**  կամ  Ֆ(գ)**

 

 

Հլգ(գ)*

011401.09.6

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

ՄԿՖ  կամ  Կ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.11.6

Կերպարվեստ

Գծն

Գն

 

Հլգ(գ)*

011401.13.6

Երաժշտական կրթություն

ԵՏՍ (գ,բ)

ՆԵՍԿ և երգ

 

Հլգ(գ)*

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

Հլգ(բ)

 

ՀՊ(գ)*

011401.20.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Ռլ(բ)

 

Հլգ(գ)*

011401.21.6

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Անգլ(բ)

 

Հլգ(գ)*

 

 

 

 

 

 

022201.00.6

Պատմություն

 

 

 

 

022201.01.6

Պատմություն

ՀՊ(գ)

ԸՊ(գ)**  կամ  Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

 

 

031301.01.6

Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ**(գ)  կամ  Կ(գ)**

 

 

041301.00.6

Կառավարում

 

 

 

 

041301.01.6

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

 Հլգ(գ)

Օտլ (գ)**

 

042101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

 

042101.01.6

Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) **

 

053101.00.6

Քիմիա

 

 

 

 

053101.02.6

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)**  կամ  Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

 

 

 

 

055102.01.6

Ռադիոֆիզիկա

Ֆ(գ) կամ Մ(գ)

Մ(գ) **  կամ  Ֆ(գ) **

 

Հլգ(գ)*

056101.00.6

Մաթեմատիկա

 

 

 

 

056201.01.6

Մաթեմատիկա

Մ(գ)

  Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

 

 

 

 

056802.01.6

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ(գ )

 

Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

 

 

 

061101.02.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**  կամ  Անգլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

101801.00.6

Սերվիս

 

 

 

 

101801.01.6

Սերվիս

Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)

Օտլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՑԱՆԿ 2020/2021  ՈՒՍՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ

ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ  ԵՎ  ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ  ԿՐԹԱԿԱՆ   ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՑԱՆԿ

 

 

Ծածկագիրը

 

 

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

 

Քննություններ

մրցութային

ոչ

մրցութային

 

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

 

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

011301.03.6

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

 

 

 

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

 

011401.01.6

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.02.6

Քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.09.6

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

 

ՄԿՖ կամ կ(գ)**

 

 

Հլգ(գ)*

 

011401.05.6

Մաթեմատիկա

  Մ(գ)

  Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

011401.18.6

Պատմություն

ՀՊ(գ)

 

ԸՊ(գ)** կամ Օտլ(գ)**

 

 

Հլգ(գ)*

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

 

Հլգ(գ)

Հլգ(բ)

 

 

ՀՊ(գ)*

011401.20.6

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

 

Ռլ(բ)

 

 

Հլգ(գ)*

 

011401.21.6

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անլգ(գ)

Անլգ(բ)

 

Հլգ(գ)*

 

 

 

 

 

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

 

 

 

 

031301.01.6

Հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) ** կամ Կ(գ)**

 

 

041301.00.6

Կառավարում

 

 

 

 

041301.01.6

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

 Հլգ(գ)

Օտլ (գ)**

 

041101.00.6

Իրավագիտություն

 

 

 

 

042101.01.6

Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ) **

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

 

 

 

 

092301.01.6

Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)**

 

Մ(գ) *

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

 

 

 

052201.01.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ) կամ  Ք(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

061101.00.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

 

 

 

061101.02.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

Ներբուհական քննություններ –  ԸՖՊ, ՄԿՖ, Գծն, Գն,ԵՏՍ, ՆԵՍԿ

Կայքէջի հասցեն`   www.vsu.am  Հեռ.` 4-18-53:

Օգտագործված հապավումներ

(բ)                        բանավոր

(գ)                        գրավոր

Ա                            Աշխարհագրություն

Անգլ                      Անգլերեն լեզու

ԸՖՊ                       Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն

ՄԿՖ                      Մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա

ԸՊ                         Ընդհանուր պատմություն

ՀՊ                      Հայ պատմություն

Գծն                       Գծանկար

Գն                         Գեղանկար

Հլգ                         Հայոց լեզու և գրականություն

Ռլ                          Ռուսաց լեզու

Կ                           Կենսաբանություն

Մ                           Մաթեմատիկա

Ք                           Քիմիա

Ֆ                           Ֆիզիկա

ԵՏՍ                      երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո

ՆԵՍԿ                   նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում

Օտլ                      Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)

  

   * Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության  դեպքում` տարեկան գնահատականը:

** Վճարովի ուuուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:

Back to top