поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Մագիստրատուրա ՝  առկա ուսուցմամբ

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով հետևյալ մասնագիտություններով.

Դասիչը, Մասնագիտությունը

 

 

 

 

 

 

 Դասիչը, Կրթական ծրագիրը

Ընդամենը՝ անվճար տեղերի քանակը (3=4+5)

Ընդամենը՝ պետու-թյան կողմից

ուսա-նողական նպաստ-ների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխ- հատուցմամբ (անվճար) տեղերի

քանակը

Ընդամենը՝ բանակից զորացրված

(ԲԶ) դիմորդներին հատկացվող տեղերի քանակը

Բուհի կողմից հատկացվող վճարովի տեղերի քանակը

Ուսման վարձի չափը (հազար դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

011101.00.7 Կրթական գիտություններ

 

011102.05.7 Կրթության կառավարում

4

4

 

11

400

011401.00.07 Մասնագիտական մանկավարժություն

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

 

2

2

 

13

350

 

011401.02.7 Քիմիա

 

1

1

 

14

350

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

 

2

2

 

8

350

 

011401.06.7 Ինֆորմատիկա

 

2

2

 

8

350

 

011401.18.7 Պատմություն

 

1

1

 

14

350

 

011401.19.1 Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

 

8

350

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և

գրականություն

1

1

 

9

350

 

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

2

 

13

350

041301.00.7 Կառավարում

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

2

2

 

13

500

Ընդամենը

19

19

0

111

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

Առաջին փուլով ընդունելության համար դիմումի և փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է 2021թ. հունիսի 1-ից հուլիսի 1-ը ներառյալ, երկրորդ փուլով` 2021թ. հունիսի 12-ից օգոստոսի 26-ը ներառյալ:

Դիմորդները ընդունող հանձնաժողով են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ` Համալսարանի ռեկտորի անունով (լրացվում է տեղում),
  2. բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները,
  3. երաշխավորություն ֆակուլտետի գիտաուսումնամեթոդական խորհրդից (նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները չեն ներկայացնում),
  4. նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները ներկայացնում են տեղեկանք միջին որակական գնահատականի վերաբերյալ,
  5. ինքնակենսագրություն (CV),
  6. անձնագրի պատճեն,
  7. 3 լուսանկար (3x4 չափի),
  8. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 077946387 հեռախոսահամարով կամ այցելել ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, Վանաձորի պետական համալսարան:


ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգ

Մագիստրանտի պայմանագիր (անվճար)

Մագիստրանտի պայմանագիր (վճարովի  ըստ ամիսների)

Մագիստրանտի պայմանագիր (վճարովի ըստ կիսամյակների)

Back to top