поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Հարգելի՛ ուսանողներ,

    Վանաձորի պետական համալսարանում  «Սերգեյ Ղազարյանի անվան»  կրթաթոշակը տրամադրվելու է տարեկան երկու անգամ՝ գարնանային և աշնանային կիսամյակների համար՝  ընտրված յուրաքանչյուր ուսանողին ամսական 10. 000 (տասը հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ վեց ամիս ժամկետով՝ սկսած 2021թ. փետրվար ամսից:

    2020թ. մեկնարկած այս կրթաթոշակը տրվում է Վանաձորի պետական համալսարանի այն ուսանողներին, որոնք բավարարում են հետևյալ   չափանիշները՝

  • կրթություն են ստանում Վանաձորի պետական համալսարանի բակալավրիատում կամ մագիստրատուրայում,
  • ունեն սոցիալական անապահովության սահմանված միավորը գերազանցող միավոր,
  • ունեն բարձր առաջադիմություն։

    Դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • պատշաճ լրացված դիմում,
  • անձնագրի պատճեն,
  • ուսումնական հաստատության կողմից տրված տեղեկանք, որտեղ նշված կլինի մասնագիտությունը և տարեկան ուսման վարձի չափը,
  • ստացած գնահատականների մասին տեղեկանք,
  • սոցիալական անապահովության մասին տեղեկանք։

    Դիմորդը դիմելու դրությամբ պետք է լինի առնվազն 2-րդ կուրսի ուսանող:

Սահմանված չափորոշիչներից բացի` կարող են հաշվի առնվել նաև այլ հատուկ հանգամանքներ:

    Դիմումները և կից փաստաթղթերը ընդունվում են 2020թ. դեկտեմբերի 1-10-ը Վանաձորի պետական համալսարանի (Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36) վարչական մասնաշենքի իրավաբանական բաժնում՝ աշխատանքային օրերին` ժամը 1130-1430:

 Դիմումի ձևը` ստորև

     Կրթաթոշակի դիմում-հայտ

2020-2021 ուստարի          

Ա. Անձնական տվյալներ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Ծննդյան ամսաթիվ

 

Բնակության հասցե

 

Հեռախոս (տուն և բջջ.)

 

Էլ.հասցե

 

Բ.Ուսումնական հաստատություն

Հաստատության անվանում

 

Ֆակուլտետ, մասնագիտություն

 

Ծրագիր (ընդգծել)

Բակալավր Մագիստրատուրա

Կուրս

 

Տարեկան ուսման վարձի չափը ՀՀ դրամ

 

Վերջին 3 կիսամյակներին ստացած գնահատականները, դրանց միջինը (ՄՈԳ)

 

Օտար լեզուների իմացություն (բավարար, լավ, գերազանց)

Ֆրանսերեն __________________

Անգլերեն ____________________

Ռուսերեն____________________

Այլ__________________________

Գ. Սոցիալական վիճակ

Թվարկել ընտանիքի անդամներին ՝ նշելով նրանց տարիքը

 

Նշել ընտանիքի բոլոր անդամների զբաղվածությունը

 

Նշել ընտանիքի աշխատողներին և նրանց ամսական աշխատավարձի չափը

 

Այլ օգնություն (ընտանեկան նպաստ, թոշակ և այլն)

 

Ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող անձ (եթե այո` կցել համապատասխան փաստաթուղթը)

 

Այլ մանրամասներ (բնակարանային պայմաններ)

 

Դ. Ֆինանսական հասանելի աղբյուրներ (ընդգծել)

-  Անձնական միջոցներ

-  Ուս. հաստատության կրթաթոշակ կամ զեղչ

-  Այլ հիմնադրամ (նշել անունը)

-  Այլ հովանավոր (նշել անունը)

Թ. Կից փաստաթղթեր (ներկայացնել դիմումում նշված հասցեով)

1.Անձնագրի պատճեն

2.Ուս. հաստատության կողմից տրված տեղեկանք, որտեղ նշված կլինի մասնագիտությունը և տարեկան ուսման վարձի չափը

3.Մինչ օրս ստացած գնահատականների մասին տեղեկանք

4.Տեղեկանք համապատասխան մարմիններից գործազրկության և անապահովության վերաբերյալ

5.Ծնողների աշխատավայրից տեղեկանք

6.Եթե ընտանիքում կան հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ներկայացնել համապատասխան փաստաթուղթ

7.Լրացուցիչ փաստաթղթեր՝ կամավորական աշխատանքի վերաբերյալ կամ այլ վկայականներ, շնորհակալագրեր, եթե այդպիսիք առկա են:

. Սույնով հավաստում եմ, որ նշված տեղեկությունները ճշգրիտ են, և պարտավորվում եմ տեղեկացնել իմ կարգավիճակի ցանկացած փոփոխության մասին (օր. զեղչ, այլ կրթաթոշակ, այլ օգնություն, ուսման դադար…):

Դիմող՝ _________________________________

(անուն, ազգանուն)

ք. Վանաձոր «__»_____________20___թ.

 

Վանաձորի պետական համալսարան հիմնադրամի

Ռեկտոր Ռ. Սահակյանին

 

 

 

 

Back to top