поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2021Թ.  ՓԵՏՐՎԱՐԻ  25-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. Գիտական խորհրդի  2020-2021 ուստարվա  աշխատանքային պլանի քննարկում և  հաստատում:

Զեկ. գիտական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

       2. Հաղորդում համալսարանում հրատարակչական աշխատանքների կազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ:

Զեկ. գիտական աշխատանքների

 գծով պրոռեկտոր Վ.Հովսեփյան

      3. Առաջարկություններ  «Վանաձորի պետական համալսարան» հիմնադրամի 2021թ.  եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ:

Զեկ.ՖՌԿ բաժնի վարիչ Ղ.Ղուկասյան

       4. Կարգերի և կանոնակարգերի  քննարկում և հաստատում:

  • ՎՊՄԻ-ՈՒՄ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
  • ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ(26.04.2018)
  • ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ(23.02.2017)
  • ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳ(31.05.2018)
  • ԿԱՐԳ ՎՊՀ-ՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ(18.12.2014)

     5.Ընթացիկ հարցեր: 

       Ծանոթություն.-      ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր  առաջ:

                                          բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական-պրոռեկտոր գիտական- Գիտ.խորհուրդ –25.02.2021թ.:

                           

                          

15.02.2021թ.

Back to top